Logo

Powered By

The ultimate driving Training

TERMENI SI CONDITII PENTRU COMPETITIA DRIVING HERO

INTRODUCERE ȘI DEFINIȚII

Formularul de Înscriere se completează de către orice persoana eligibila, conform Termenilor și Condițiilor de înscriere, cu scopul de a dobândi calitatea de Participant în cadrul competiției de condus defensiv numită “Driving Hero”, care urmează a fi realizat de către DRIVING HERO FESTIVAL în vederea descoperirii celui mai bun șofer amator din competiție.

Candidații confirmă faptul că îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate ale competiției și că au citit și acceptat în mod expres toate dispozițiile termenilor și condițiilor de înscriere, astfel cum sunt enunțate în prezentul document. Următoarele definiții se vor aplica întocmai Termenilor și Condițiilor de înscriere, după cum urmează:

Candidat” – înseamnă orice persoană care completează Formularul de Înscriere la Competiție;

“Formular de Înscriere” – înseamnă formularul completat de Candidat pentru înscrierea în vederea participării în Competiție;

DRIVING HERO” – înseamnă societatea DRIVING EXPERIENCE EVENTS S.R.L., persoană juridică română, avand sediul în JUD. PRAHOVA, ORŞ. SINAIA, STR. GHIOCEILOR, NR.18, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/552/2020 , cod unic de înregistrare 42407280;

Competiție” – înseamnă competiția de conducere defensive „Driving Hero”, realizată în cadrul festivalului Driving Hero, având ca principal obiect descoperirea celui mai bun șofer amator;

Criterii de eligibilitate” – înseamnă criteriile minime pe care Candidații trebuie să le îndeplinească pentru a putea participa în cadrul Competiției și care fac parte integrantă din Termenii și Condițiile de înscriere;

Participant” – înseamnă orice Candidat care este selectat de DRIVING HERO pentru participarea în cadrul Competiției;

Pentru participarea în cadrul Competiției Candidații vor parcurge următoarele etape:

(I) Înscrierea Candidaților: – reprezinta procesul în care orice persoană interesată să participe la Competiție va completa și trimite Formularul de Înscriere publicat de DRIVING HERO pe site-ul: drivinghero.ro.

Înscrierea pe site nu garantează în mod automat participarea în Competiție. Toate detaliile personale, comerciale și/sau informațiile completate de Candidat în Formularul de Înscriere trebuie să fie adevărate, corecte și să nu inducă în eroare organizatorul DRIVING HERO;

(II) Selecția finală a Participanților – reprezintă procesul în care DRIVING HERO, în urma analizării informațiilor transmise de Candidați prin Formularul de Înscriere va face selecția finală a Participantilor care vor participa în Competiție.

Decizia în ceea ce privește Participanții selectați în acest proces aparține exclusiv DRIVING HERO, decizia fiind finală și irevocabilă. DRIVING HERO are dreptul oricând și la libera sa alegere să modifice, extindă, diminueze sau să înceteze oricare dintre etapele sus-menționate sau orice altă etapă subsecventă a Competiției, în vederea obținerii scopului urmărit.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

1. Vârsta:  La data la care completează și trimite Formularul de Înscriere Candidatul a împlinit vârsta de 18 ani și are permis de conducere valabil în România.

2. Domiciliul:  La data la care completează și trimite Formularul de Înscriere, Candidatul deține dreptul legitim de a locui sau munci pe teritoriul României și este capabil să poată demonstra acest drept in orice moment, in situatia in care DRIVING HERO ii va solicita in scris acest lucru;

3. Angajamente contractuale: La data la care completează și trimite Formularul de Înscriere, Candidatul nu este implicat în niciun raport sau act juridic, scris sau verbal, care l-ar putea împiedica să participe în Competiție sau care și-ar putea produce efectele în perioada desfășurării Competiției. Candidatul se obligă să divulge DRIVING HERO existența oricăror asemenea raporturi și/sau acte juridice care își produc efectele sau urmează să-și producă efectele la data sau ulterior datei la care Candidatul a completat și trimis Formularul de Înscriere. Într-o asemenea situație, DRIVING HERO își rezervă dreptul, la libera apreciere, de a refuză cererea de înscriere a oricărui Candidat sau de a-l descalifica, în cazul în care consideră că un asemenea raport și/sau act juridic îl poate împiedica pe Candidat să participe în Competiție;

4. Disponibilitatea: Candidatul înțelege pe deplin și este de acord ca prin completarea și trimiterea Formularului de înscriere declară și garantează ca, dacă va fi selectat să participe în cadrul Competiției este disponibil și se obligă să participe la întreg procesul de pregătire și reproductie și să respecte întocmai și în totalitate toate regulile de participare impuse de DRIVING HERO. Pe cale de consecință Candidatul declară și garantează că, în cazul în care va fi selectat să participe în calitate de Participant în cadrul Competiției va fi la dispoziția DRIVING HERO pe întreaga perioadă de pregătire și reproducție și până-n ultima zi de desfășurare a Competiției, iar in anumite cazuri, chiar și ulterior acestei date.

5. Incompatibilitate: – Candidatul nu este, la data la care completează și trimite Formularul de Înscriere, salariat al DRIVING HERO și/sau rudă sau afin de până la gradul IV, în linie directă sau colaterală, cu vreun salariat al DRIVING HERO și nici nu este implicat în vreo activitate referitoare la dezvoltarea, producția, distribuția, sau orice altă activitate în legătură cu Competiția, le este interzisă participarea în cadrul competiției celor ce dețin o licență de pilot sau copilot în orice ramură / divizie motorsport, emisă de o autoritate recunoscută, precum FIA sau o federație națională de automobilism. Orice situație contrară dispozițiilor prezentului articol va fi comunicat de îndată de Candidat DRIVING HERO, care va decide, la libera sa apreciere, asupra fiecărui element de incompatibilitate în parte;

6. Modificări ale criteriilor: – Criteriile de eligibilitate și de participare pot fi modificate și/sau revizuite în orice moment de catre DRIVING HERO, la libera sa alegere.

DECIZIILE DRIVING HERO

DRIVING HERO are dreptul, la libera sa apreciere, ca pe toată perioada de desfășurare a etapei de Selecție a Participanților să refuze orice cerere de înscriere în Competiție sau să descalifice orice Candidat care nu îndeplinește unul sau mai multe din Criteriile de eligibilitate sau care a încălcat oricare din dispozițiile Termenilor și Condițiilor de înscriere în Competiție. Toate sau oricare din deciziile referitoare la refuzul cererilor de înscriere ale Candidaților și/sau descalificarea Candidaților vor fi luate de DRIVING HERO fără nicio limitare, la libera sa apreciere, deciziile acestuia fiind definitive și irevocabile. În acest sens, DRIVING HERO nu are obligația de a purta vreo corespondență în legătură cu refuzul cererilor de înscriere ale Candidaților sau descalificarea Candidaților.

DRIVING HERO are dreptul, la libera sa apreciere, ca pe toată perioada de selecție și de desfășurare a Competiției să decidă cu privire la participanții care vor evolua în Competiție. Decizia în ceea ce privește participanții selectați în acest proces aparține exclusiv DRIVING HERO, decizia fiind finală și irevocabilă.

DRIVING HERO va avea dreptul să filmeze, să înregistreze audio, vizual și/sau audiovizual, să fotografieze, total sau parțial, participarea Candidaților în Competiție, pe toată perioada de desfășurare a acesteia, atât în etapa Selecției Participanților, cât și în etapele participarii în Competiție, indiferent dacă Candidații se află în spațiul desemnat de DRIVING HERO pentru desfășurarea Competiție sau în afara lui. DRIVING HERO va avea dreptul să folosească în orice mod și la alegerea sa exclusivă, numele și prenumele, imaginea, vocea, conversația, biografia, orice fotografii ale Candidaților și orice înregistrări audio sau video sau audiovizuale ale acestora, inclusive, dar fără a se limita la, înregistrările unor interviuri în care Candidații au avut calitatea de intervievați sau orice altă calitate pe perioada Selecției Participanților, indiferent dacă aceste înregistrări au fost realizate la sau în legătură cu realizările Competiției sau în scopul promovării acesteia și/sau a promovării DRIVING HERO, în activitatea de distribuire a Competiției și în orice altă activitate de exploatare a Competiției, indiferent de forma și de locul în care oricare dintre aceste activități se desfășoară. Astfel, DRIVING HERO este autorizat inclusiv, dar fără a se limita la, să producă și să distribuie bunuri de orice fel (corporale sau necorporale) în legatură cu dreptul sau anterior menționat și/sau să ofere servicii, fără să fie obligat la plata oricărei contraprestații, de inicio natură. Activitățile care fac obiectul prezentului paragraf pot fi comerciale sau necomerciale, realizate exclusiv de DRIVING HERO sau în parteneriat cu terți.

CESIUNEA DREPTURILOR PATRIMONIALE DE AUTOR

Candidații, înțeleg pe deplin și sunt de acord că prin completarea și trimiterea Formularului de înscriere, respectiv a participării în Competiție, îi cesioneaza DRIVING HERO, cu caracter exclusiv, imediat, pe durata maximă de protecție a drepturilor conexe dreptului de autor prevăzută de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe dreptului de autor și nelimitat teritorial, orice drept patrimonial conex dreptului de autor decurgând din sau în legătură cu participarea în Competiția, DRIVING HERO fiind îndreptățit, dar nu obligat, inclusiv, dar fără a se limita la, să includă toate sau oricare dintre prestațiile Candidaților, parțiale sau integrale, în Competiție și/sau în orice formă de promovare și/sau de distribuire și/sau de exploatare a Competiției, indiferent de locul în care acestea se desfășoară, astfel încât aceste prestații să poată fi radiodifuzate, radiodifuzate secundar, transmise prin cablu, comunicate public în lume prin orice mijloc media și/sau în orice format existent acum sau în viitor (inclusiv prin Internet și rețelele de telefonie mobilă), împrumutate, închiriate, distribuite, importate în vederea distribuirii pe piață. De asemenea, Candidații, se obligă să exercite cu bună-credință drepturile morale aferente drepturilor conexe dreptului de autor, în caz contrar DRIVING HERO având dreptul să fie despăgubit corespunzător prejudiciului suferit.

CONFIDENȚIALITATE

Candidații se obligă să nu divulge în orice formă și prin orice mijloc de comunicare (ex.: verbală, scrisă, electronică etc.), fără acordul scris și expres al DRIVING HERO oricare din informațiile pe care le obțin în legătură cu Competiția și/sau DRIVING HERO sau echipa de producție a Competiției și/sau oricare din Candidați sau în legătură cu Formularul de înscriere și/sau posibila participare în cadrul Competiției a oricăror persoane, mai puțin informațiile care erau publice anterior momentului completării și trimiterii Formularului de Înscriere.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin completarea și transmiterea informațiilor solicitate prin Formularul de Înscriere în scopul participării în Competiție, Candidații înțeleg că DRIVING HERO va prelucra datele lor cu caracter personal în acest scop și în conformitate cu prevederile Politicii de Confidențialitate a DRIVING HERO.

Pentru mai multe detalii despre prelucrarea și protecția datelor personale de către DRIVING HERO, Candidații pot consulta Politica de Confidențialitate a DRIVING HERO, disponibilă la adresa https://drivinghero.ro/gdpr/

MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR DE ÎNSCRIERE

DRIVING HERO va putea modifica, rectifica și/sau revizui în orice moment și la libera lor alegere oricare din dispozițiile Termenilor și Condițiilor de înscriere și de participare.